Tip van de maand

Recent is mijn artikel over het levenstestament en de Wlz gepubliceerd in een vakblad van SDU. Wilt u hier ook meer van weten. Klik dan op onderstaande link.

https://www.marijkewijnhoven.nl/uploads/Levenstestament voorkomt opeten eigen woning.pdf

Donorwet 2020 aanleiding om uw nalatenschap te regelen?

Wat laat u na, aan wie en op welke manier? Wellicht dat de aankomend nieuwe donorwet, die vanaf 2020 geldt, een aanleiding kan zijn om eens na te denken over wat u, behalve uw organen, verder nog nalaat. Is dit juridisch, financieel en fiscaal goed geregeld?

Het huidige systeem van donorregistratie gaat per 1 juli 2020 op de schop. We krijgen dan te maken met een systeem van actieve donorregistratie. Vanaf dat moment zal iedere Nederlander die nog niet ingeschreven staat in het Donorregister actief worden benaderd om in een brief zijn of haar keuze aan te geven. Net als nu zijn de vier keuzemogelijkheden:
1. Ja, ik geef toestemming
2. Nee, ik geef geen toestemming
3. Mijn partner of familie beslist
4. De door mij gekozen persoon beslist

Wie na de eerste brief niet reageert, ontvangt een herinneringsbrief en wie daarop binnen zes weken nog niet reageert, wordt in het Donorregister als ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie geregistreerd.

U wordt dus verplicht om hier goed over na te denken. Mogelijk dat u dit moment kunt aangrijpen om ook uw financiële, juridische en/of fiscale zaken (weer) eens tegen het licht te houden. Hoe heeft u dit geregeld bij uw overlijden of heeft u überhaupt iets geregeld? De RegisterExecuteur helpt u graag bij vragen als:
• Komt uw nalatenschap bij de juiste personen terecht?
• Blijft uw partner goed verzorgd achter?
• Betalen uw erfgenamen niet te veel belasting?
• Wordt uw uitvaart geregeld zoals u dat wilt?
• Zijn uw wensen en belangrijke documenten  terug t vinden na uw overlijden?
• Wie regelt uw zaken als u dit zelf niet meer kunt en nog veel meer…

Voor meer informatie kunt u gerust contact met mij opnemen.

Op zaterdag 1 september stond in de Telegraaf weer een 2-pagina groot artikel waar ik aan heb mogen meewerken; "De meest gestelde vragen aan notarissen". Het is slechts een greep uit de basis van ons Nederlandse erfrecht. Graag help ik je verder als je meer vragen hebt.

Zuiver aanvaarden, een kwestie van beheersing

Een erfgenaam die zich gedraagt als iemand die de nalatenschap heeft aanvaard, aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver. Zuivere aanvaarding wil zeggen met alles erop en eraan, bezittingen en schulden. Soms was dit niet de bedoeling van de erfgenaam en soms is het ook niet verstandig. Bijvoorbeeld als de schulden groter zijn dan de bezittingen. Want dan is de erfgenaam opeens verantwoordelijk om de restant schuld uit eigen middelen te betalen.

Maar wanneer gedraag je je als iemand die heeft aanvaard? De rechtbank heeft daar recent meer duidelijkheid over gegeven.

Het moet gaan om daden van beschikking. Dit betekent dat u dingen doet die een eigenaar ook zou kunnen doen. Zoals spullen verkopen, weggooien of mee naar huis nemen en daar gebruiken. Maar ook schulden afbetalen of een bankverklaring ondertekenen zodat geblokkeerde gelden vrijkomen.

Daden van beheer kunt u wel gewoon doen. Bij beheer zorgt u er juist voor dat de nalatenschap zo veel als mogelijk zijn waarde behoudt. Dus door de brandverzekering van het huis te betalen, spullen uit een huurhuis in een opslag doen of lidmaatschappen opzeggen, hebt u nog niet zuiver aanvaard.

Maar pas op; de scheidslijn is dun.  Als u het niet zeker weet, laat u dan door een Register Executeur adviseren.

De invloed van de eigen bijdrage langdurige zorg op uw vermogen.

Het kabinet heeft recent ingestemd met de verlaging van de eigen bijdrage voor langdurige zorg. Nu is het zo dat mensen die langer zorg en ondersteuning nodig hebben, vaak te maken krijgen met meerdere zorgwetten en daardoor diverse eigen bijdragen gaan tellen. Hierdoor stapelen de kosten zich op. Het kabinet wil deze stapeling de komende jaren beperken.

Per 2018 te beginnen met het percentage van het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg van mensen die aan de voorwaarden voldoen. Het gaat om mensen die, of blijvend intensieve zorg aan huis nodig hebben, of die in een verpleegtehuis verblijven terwijl de partner nog thuis woont. Het percentage daalt van 12,5% naar 10%. Dit kan tussen de € 30 en € 150 netto per maand schelen.

Vervolgens gaat in 2019 het percentage voor de bijtelling van inkomen uit vermogen van 8% naar 4%. En wordt het minimum eigen risico van de zorgverzekering bevroren tot 2021.

De volgende plannen moeten nog verder uitgewerkt:
- Een abonnement voor ondersteuning vanuit de gemeente
- Een plafond voor de bijbetaling van bepaalde geneesmiddelen

Wilt u weten hoe dit van invloed is op uw vermogen en dus ook op uw nalatenschap? Laat dan uw nalatenschap registreren en u adviseren door een Register Executeur.

De Golddiggers buiten spel

U hebt het vast al wel ergens gelezen. De wettelijke algehele gemeenschap van goederen bij het aangaan van een huwelijk is niet meer. Vanaf 2018 trouwt men in een beperkte gemeenschap van goederen. Alleen de vermogensbestanddelen die ten tijde van het huwelijk worden verworven vallen daarin.

Alles wat voor het huwelijk persoonlijk was, dus ook de schulden, vallen erbuiten en blijven van de degene die ze al had. Had je voor het huwelijk al samen spullen, dan vallen die wel in de gemeenschap. Ook als je eerst 80% van het huis had en je partner maar 20%. Maar let op; na het huwelijk is het ieder voor 50%.

Had je voor je huwelijk een onderneming? Dan blijft deze onderneming van jou en dus buiten de gemeenschap. Wel moet je als ondernemer een redelijke vergoeding voor je arbeid aan de beperkte gemeenschap betalen. Voor zzp’ers is dat waarschijnlijk de gehele winst uit onderneming. Voor een directeur groot aandeelhouders is dat een salaris volgens de gebruikelijk loon regels. Dit kan de accountant vaststellen.

En krijg je tijdens het huwelijk een erfenis of schenking, dan blijft die ook persoonlijk. Maar let op: als je die erfenis vervolgens gebruikt voor gezamenlijke vermogensbestanddelen, je lost bijvoorbeeld de gezamenlijke hypotheek af, dan is het wel verstandig om dat goed te administreren.

Dit kun je onder andere doen door je nalatenschap te registreren in een nalatenschapsdossier en dit vervolgens jaarlijks goed bij te houden.

Wil je het anders dan dat de wet voor je regelt dan kun je huwelijksvoorwaarden opstellen en andere afspraken maken.

Wist u dat:

Een Register executeur speciaal is opgeleid om erfgenamen bij te staan in een verdrietige en hectische periode. Allereerst door samen met de toekomstige erflater te zorgen dat de nalatenschap goed is voorbereid. En later door de nabestaanden te ontzorgen door de nalatenschap deskundig en efficiënt af te wikkelen. U kunt er op vertrouwen dat uw zaken goed geregeld worden.

 

Wist u dat;

De Eerste kamer akkoord is gegaan met het wetsvoorstel 'Beperking wettelijke gemeenschap van goederen'. De invoeringsdatum is nog onbekend, maar waarschijnlijk 1 januari 2018. Vanaf dan zullen nieuw gehuwden niet meer standaard in een algehele gemeenschap trouwen, maar in een beperkte gemeenschap. Het eigen vermogen, dat bij aanvang van het huwelijk aanwezig is, blijft privé. Ook gedurende het huwelijk verkregen erfenissen en schenkingen zullen voortaan buiten de gemeenschap vallen.

Tip: bent u nu gehuwd op basis van huwelijkse voorwaarden met een finaal verrekenbeding "alsof" u in gemeenschap van goederen gehuwd bent, dan is het misschien verstandig om aanvullend vast te stellen in welk huwelijksregime u deze "alsof" bepaling wilt laten vallen.

 

Recent is bij een uitspraak van het Hof weer gebleken dat, de beschrijving van het begrip "inkomen" in uw huwelijkse voorwaarden van belang is voor de afwikkeling van het huwelijk en de daarbij behorende vermogensverdeling. Dat speelt zowel bij echtscheiding als bij overlijden.

Laat daarom periodiek de inhoud van uw huwelijksvoorwaarden toetsen aan uw huidige bedoelingen en zorg dat de tekst daar op aansluit. Een scheidings- of nalatenschapsplanner kan u hierbij behulpzaam zijn.

Vanaf 1 januari 2017 is het naar alle waarschijnlijkheid weer mogelijk om een bedrag van € 100.000,- aan een ander te schenken ten behoeve van een eigen woning. De zogeheten "jubelton". Als u dit van plan bent, laat u dan goed adviseren over:

1. de gevolgen voor uw eigen financiële toekomst en

2. wat uw mogelijkheden zijn als u al eerder een hoge schenking hebt gedaan.

Want is dat het geval? Dan gelden er verschillende overgangsregelingen die u misschien beperken in uw mogelijkheden.

Het is 1 september geweest! Weet u wat dat betekent? 
Dat de wet "bescherming erfgenamen tegen schulden" in werking is getreden. 
Hierdoor leiden niet alle handelingen die u als erfgenaam verricht tot zuivere aanvaarding van een erfenis. En dat is prettig! Dat geeft wat rust om te bepalen of u de erfenis überhaupt wel wílt aanvaarden en zo ja, hoe. 
Ook bent u vanaf nu beter beschermd tegen onverwachte schulden in een reeds aanvaarde erfenis! 

Meer informatie leest u in mijn boek "Het ABC van erven en nalaten". Het verschijnt 20 september 2016

Wist u dat:

 

Het kwijtschelden van schulden een schenking is? En daarom belast is met schenkbelasting?

Dit is anders als de schenking wordt gedaan om iemand in staat te stellen een opeisbare schuld te kunnen betalen die anders, als gevolg van financiële nood,  niet voldaan zou kunnen worden. 

Wist u dat:

op 7 juni 2016 de wet 'bescherming erfgenamen tegen schulden' is aangenomen?

Na ingang per 1 september 2016 is het mogelijk om, nadat u een nalatenschap zuiver hebt aanvaard, binnen drie maanden na het ontdekken van een onverwachte schuld via de kantonrechter te verzoeken dat u deze schuld niet uit uw privévermogen hoeft te voldoen.

Er is echter niet snel sprake van een onverwachte schuld.

Meer hierover leest u in mijn boek "Het ABC van erven en nalaten" dat eind september verschijnt.

 

Wist u dat:

een eenmaal opgesteld testament nooit vervalt, tenzij u het herroept?

Wist u dat:

Een goede administratie en dossiervorming kan helpen een nalatenschap of vermogensverdeling sneller duidelijk te hebben?

Wist u dat:

de inhoud en uitvoering van uw huwelijkse voorwaarden van invloed is op uw nalatenschap?