Privacyverklaring

1. PRIVACYVERKLARING WEBSITE

ALGEMEEN

Marijke Wijnhoven gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Marijke Wijnhoven stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking. Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Marijke Wijnhoven registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

WEBBEZOEK

Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

GOOGLE ANALYTICS

Marijke Wijnhoven kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Marijke Wijnhoven te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

NIEUWSBRIEVEN

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

CONTACTFORMULIEREN EN E-MAIL

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

DEELNAME AAN INTERACTIEVE DELEN VAN ONZE WEBSITES

Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van onze websites (zoals een forum, lidmaatschapssite of elektronische leeromgeving), waarvoor u zich moet registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in uw profiel, in uw handtekening, in de berichten die u plaatst, en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maakt u zelf openbaar en dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Het staat u evenzeer vrij bij aanmelding een fantasienaam (pseudoniem, 'nickname') te hanteren en geen - of gefingeerde - persoonsgegevens in te vullen en uitsluitend anonieme berichten te plaatsen. De door u geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

UITZONDERINGEN: MISBRUIK, VERPLICHTINGEN

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Marijke Wijnhoven stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

VERZOEK RICHTEN AAN MARIJKE WIJNHOVEN

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Marijke Wijnhoven, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo'n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Marijke Wijnhoven.

2. PRIVACYVERKLARING REGISTER EXECUTEUR

De RegisterExecuteur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen.

De RegisterExecuteur gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit op welke wijze wij dit doen.

RegisterExecuteur

In deze privacyverklaring worden onder RegisterExecuteur verstaan: de RegisterExecuteurs die zijn opgenomen in het register RegisterExecuteur, Stichting RegisterExecuteur en Interfin Business Development B.V. (aanbieder van het Digitaal Nalatenschapsdossier, het softwareprogramma waarmee de RegisterExecuteur de persoonsgegevens verwerkt).

Persoonsgegevens

Op basis van een gesloten overeenkomst of een verleende opdracht dient de RegisterExecuteur in het kader van een optimale dienstverlening persoonsgegevens te verzamelen.

Door de RegisterExecuteur worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • gegevens ter identificatie van personen
  • contactgegevens
  • financiële gegevens

Verstrekking persoonsgegevens

De RegisterExecuteur waarborgt volledige discretie en betrouwbaarheid met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens.

Uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of opdracht, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of andere gerechtvaardigde belangen zullen de persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de door deze derden te verlenen diensten.

De RegisterExecuteur waarborgt dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen privéinformatie terecht komt bij personen/instanties die hier geen recht op hebben noch worden deze voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u van deze rechten gebruik wenst te maken, neem contact op met uw RegisterExecuteur.

Externe dataopslag

De persoonsgegevens worden bewaard in het Digitaal Nalatenschapsdossier. Dit betekent dat de persoonsgegevens in opdracht van de RegisterExecuteur door een externe dataopslagaanbieder kunnen worden verwerkt en opgeslagen op diverse servers binnen de Europese Unie.

Bewaartermijn

De RegisterExecuteur bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen ter realiseren waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Dit betekent dat de persoonsgegevens die worden bewaard in het kader van een Nalatenschapsregistratie tot opzegging zullen worden bewaard.

Voor de afwikkeling van een nalatenschap hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaren.

Eigen verantwoordelijkheid

U bent zelf verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig omgaan met en bewaren van uw inloggegevens tot het Digitaal Nalatenschapsdossier.

Wijziging privacybeleid

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kan deze privacyverklaring worden gewijzigd. Op onze websites is de meest actuele privacyverklaring te vinden. Het dient daarom aanbeveling de tekst op de websites te raadplegen. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Vragen

Heeft u vragen over uw privacy neem dan contact op met uw RegisterExecuteur of met Stichting RegisterExecuteur.

De bereikbaarheidsgegevens van uw RegisterExecuteur vindt u op de volgende websites:

Stichting RegisterExecuteur kunt u bereiken via het e-mailadres: info@registerex.nl of via telefoonnummer 036-7200918.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 april 2018.